รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย เพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ 3 เพศชาย ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี RSS

 

นางพรปวีณ์  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕61  ครั้งที่ 3 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี ตำแหน่งคนงานทั่วไป   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.  ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา ๓ ปี  เพศชาย อายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร

๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

๔. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว

๕. ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย

๖.ไม่มีความประพฤติเสียหาย 

๗. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

๘. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

๙. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ

๑๐. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

๑๑. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

๑๒. สายตาปกติ และตาไม่บอดสี

๑๓.  สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร

  ๑. ใบสมัครสอบคัดเลือก

๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

๓. บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  หลักฐานการศึกษา และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

  ๔. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี 

 

  ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ  การเข้าร่วมโครงการทันที

  โดยผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน ๒๕61 ในวัน  และเวลาราชการ  โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน)   หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๙๑๑ ต่อ ๒๐ ทุกวันเวลาราชการ