การขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ขอรับอนุญาตทำงาน และขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Sea Book) ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) จังหวัดพังงา RSS