ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ จังหวัดกระบี่ ปี 2561 RSS

 

1 นางบุปผา  สิทธิเวช 67 พี่เลี้ยงเด็ก  - การทำไม้กวาด 13 - 14 ปี
จากดอกอ้อ
2 นางประคอง  ติ่งซุ่ยกุล 53 ร้านตีเหล็ก  - ช่างตีเหล็ก 40 กว่าปีสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ
3 นางลำใย  เพ็ชรพันธ์ 56 เกษตรกร (สวนยาง  OTOP 3 ดาว (พวงกุญแจ) ฉลุหนังตะลุง 40 กว่าปีสืบทอด
สวนปาล์ม) OTOP 2 ดาว (ตะลุงแกะตับ) มาจากบรรพบุรุษ
4 นายปรีชา  อินทร์แก้ว 46 โรงงานน้ำมันปาล์ม  - ฉลุหนังตะลุง 40 กว่าปีสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ
5 นายผาสุก  อินทร์แก้ว 18 นักศึกษา  - ฉลุหนังตะลุง 8 ปีสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ
6 น.ส.พรปวีย์  เครือวัลย์ 52 อาจารย์พิเศษสอน  - มโนราห์ 50 กว่าปีสืบทอด
สอนมโนราห์ มาจากบรรพบุรุษ
7 นางสำรวย  ดำมา 47 ผู้ช่วยคนไข้   - ลูดปัดมโนราห์ 5 ปี
ร.พ.เหนือคลอง
8 น.ส.ปิ่นชดา  คำมา 16 นักเรียน วัฒนคุณาธร (ผู้ทำคุณประโยชน์ด้าน รำมโนราห์ 10 ปี
วัฒนธรรม ประเภอเด็กและเยาวชน)
9 นายวรเศษฐ์ นพลอภิรักษ์กุล 59 วาดภาพ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน วาดภาพทั่วไป  32 ปี
จังหวัดกระบี่ งานปัน งานไม้
10 นายประดิษฐ์  จันทร์แก้ว 59 ข้าราชการบำนาญ  - ปลูกผักปลอดสารพิษ  6 ปี
มัลเบอร์รี่ ฝรั่ง 
11 น.ส.พรรณทิพย์  ตุ้มตระกูล 36 จองทัวร์ ห้องพัก   - นวดแผนไทย 6 ปี
เปิดร้านนวด (สปา)
12 นางอาภาพิม  ขยันการ 48 ร้านนวด สปา   - นวดแผนไทย 5 ปี
ห้องพัก
13 นายนิวัตร  ลูกคง 42 นวดเท้า  หลักสูตรการนวดแผนไทย 150 ชม. นวดแผนไทย 5 ปี
 นวดแผนไทย สมาคมแพทย์แผนไทย
14 นางจันทร์ฉาย กามุณี 55 ทำกล้วยฉาบ  OTOP 3 ดาว (กล้วยฉาบเค็ม ปี 2554 กล้วยฉาบ 10 ปี
ทำสวน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น อันดับ 3 ปี 2554)
15 นายพิชิต  ชูมณี 49 เกษตรกร ชนะเลิศเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม ระดับเขต ปี 2560 เกษตรสวนผสม 20 ปี
รางวัลสิงห์ทอง ปี 2558
ชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่น ด้านสาขา
อาชีพไร่นาสวนผสม ปี 2547