หากพบเห็นการทุจริตหรือการแสดงพฤติกรรมไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ตามช่องทางดังนี้ RSS

 

หากพบเห็นการทุจริตหรือการแสดงพฤติกรรมไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังนี้