เริ่มแล้ว! สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ รับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงาน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป RSS