นายจ้างโปรดทราบ ต่อบัตรแรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุในปี 2562 – 2563 RSS

 

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562 – 2563 โดยดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ภายในประเทศ ซึ่งแรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ และได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 แต่เนื่องจากกรมการจัดหาได้ปรับปรุงระบบ ดังนั้น ในการดำเนินการสำหรับแรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จึงได้เปิดให้นายจ้างยื่นผ่านระบบ e-Service (http://e-workpermit.doe.go.th) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยให้นายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการ ดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ e-Service (http://e-workpermit.doe.go.th) (นายจ้างต้องระบุอีเมล์เพื่อให้เจ้าหน้าที่อนุมัติตอบกลับทางอีเมล์)

    2. เมื่อผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ให้ยื่น name list ในระบบ ระบุข้อมูลนายจ้าง แรงงาน  ต่างด้าว แนบไฟล์เอกสาร รอเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ (ต้องแจ้งความจำนงวางหลักประกันเพิ่ม และยื่นเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบเจ้าหน้าที่จะไม่ผ่านการพิจารณา ท่านต้องยื่น name list ใหม่) เจ้าหน้าที่แจ้งตอบกลับทางอีเมล์

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ผ่านการอนุมัติทางระบบ นายจ้างสามารถพิมพ์เอกสาร name list จำนวน 3 แผ่น พร้อมใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ร้าน 7-11 หรือร้านที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ  

4. พาคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐประจำอำเภอ   ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ได้ทั้ง 8 อำเภอ

5. พาคนต่างด้าวไปตรวจลงตรา (visa)  ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ (ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดกระบี่)

6. ยื่นอนุญาตทำงาน (ตท.2) ในระบบ และ พิมพ์ (Print) ใบรับคำขอ (หากทำไม่ได้ให้มาดำเนินการ  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่)

7. พาคนต่างด้าวไปทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ณ ศูนย์บริหาร  การทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดกระบี่ (อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง)

8. ยื่นแจ้งเข้าทำงาน  ณ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ หากท่านไม่สะดวกหรือมีข้อขัดข้องในการดำเนินการ ขอให้มาดำเนินการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำและช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อความรวดเร็ว

ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการรีบดำเนินการ เพราะมีหลายขั้นตอน และมีเวลาจำกัด  หากดำเนินการช้าอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

35/๒๕๖๒

19 ธันวาคม ๒๕๖๒

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ หรือโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๗๕๖๒ ๑๕๒๗, ๐ ๗5๖๒ ๑๑๑๒ ในวันเวลาราชการ  Facebook : สำนักงานจัดหางาน จ.กระบี่ หน่วยงานราชการ