ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้ลงนามในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนและเป็นการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) เพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นในกรมการจัดหางาน โดยกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้บริหารและบุคลากรกรมการจัดหางานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคลากรกรมการจัดหางาน และบุคคลภายนอก ตลอดจนสังคมและชุมชน