ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมการจัดหางาน RSS

 

       ประชาสัมพันธ์เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาโลกร้อน และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย