โควิด-19 กระทบบัณฑิตมีงานทำลดลง RSS

 

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้ให้ผู้สำเร็จการศึกษากรอกข้อมูลการมีงานทำในช่วงรับปริญญา พบว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5,597 คน มีงานทำ 4,250 คน คิดเป็น 75.93% ว่างงาน 1,241 คน คิดเป็น 22.17% และศึกษาต่อ 106 คน คิดเป็น 1.89% โดยคณะที่มีบัณฑิตมีงานทำมากที่สุด 3 อันดับแรก คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3,904 คน มีงานทำ 2,722 คน คิดเป็น 69.72% ว่างงาน 1,106 คน คิดเป็น 28.33% ศึกษาต่อ 76 คน คิดเป็น 1.95% โดยคณะที่มีบัณฑิตมีงานทำมากที่สุด 3 อันดับแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า จากการสังเกตตัวเลขการมีงานทำของบัณฑิตพบว่ามีสัดส่วนที่ลดลงจากปีก่อนๆ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานประกอบการลดการรับพนักงานใหม่ แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการจ้างงานบัณฑิต เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เช่น การเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ U2T ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงพยายามส่งเสริมให้บัณฑิตเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ รู้จักการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างอาชีพเสริมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากสถิติที่มหาวิทยาลัยรวบรวมนั้น การจ้างงานบัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมยังมีสัดส่วนที่น้อยอยู่เมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่าหากสถานการณ์คลี่คลายการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น.

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/2354729