กรมการจัดหางาน เปิดบริการขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ RSS

 

กรมการจัดหางาน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนหางานให้ผู้สูงอายุทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly เพื่อจะเป็นฐานข้อมูลให้กับนายจ้างและสถานประกอบการใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทำงานจะได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปี

นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่ากรมการจัดหางาน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนหางานให้ผู้สูงอายุทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลให้กับนายจ้างและสถานประกอบการใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทำงาน รัฐบาลยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่าย ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ แต่ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างต้องไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน โดยผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นผู้สูงอายุ ที่ได้ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

3.ไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่จ้างผู้สูงอายุดังกล่าวหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน

การที่ผู้สูงอายุมีงานทำจะทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว และยังสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน หากผู้สูงอายุต้องการจะหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการใดประสงค์จะจ้างงานผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทองชั้น 2 (หลังเดิม) โทร. 0 3561 3038-9 สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694