รายการ ประเภท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องประชุม ชั้น14
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14 (ตท.9) จำนวน 100,000 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาสถานศึกษาเอกชนดำเนินงานเพื่อการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 20 สำหรับสนามสอบกรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งระบบโทรศัพท์ สายแลน ปลั๊กไฟ บริเวณพื้นที่ทำงาน ชั้น3 ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาขนย้ายสำนักงานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว - สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ประจำปี 2559 จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ โรลอัพ (ROLL UP) และพาราโบล่า (PALABOLA)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกเดินสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีสอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ประจำปี 2559 จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 395 396 397 398 399 >  Last ›