นัดพบนักเรียนนักศึกษา RSS

 

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดงาน

กระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ร่วมใจ ส่งเสริมเด้กไทยเรียนอาชีวศึกษา พัฒนา

ทักษะสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0