อบรมการขายสินค้าออนไลน์คนพิการ RSS

 

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์

สู่ตลาดออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยการประกอบธุรกิจตลาดออนไลน์แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๑ กลุ่ม ๒๐ คน ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม