กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 RSS

 

วันที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ให้บริการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ (วัดแวว) ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมฝึกทักษะอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 14 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่