กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM