ร่วมประชุมหารือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดหางานต่างประเทศ ครั้งที่ 7/2565

 

 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดหางานต่างประเทศ  ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 โดยมี นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง