"ช้อปของที่ใช่ ให้คนที่ชอบ" ผ่าน FacebookLive สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง

 

 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม "ช้อปของที่ใช่ ให้คนที่ชอบ" ผ่าน FacebookLive สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ในช่วงเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มกลางโต้งเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาล และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน มีผู้สนใจเข้าร่วมรับชมและซื้อสินค้า ผ่าน Facebook Live เป็นจำนวนมาก