tel โทรศัพท์ : 054-265049,51-52 email doelampang@hotmail.com
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง กิจกรรมปลูกต้นไม้ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประกันตนทุพพลภาพ
โครงการ เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ) บูรณาการร่วมกับ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2563

 1 2 3 >  Last ›