แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   แบบ บต. 50 อ. 5 คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะทำงานในราชอาณาจักรต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
   แบบ บต. 50 อ. 4 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้อยู่และทำงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
   แบบ บต.50 อ.2 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม 13 กรกฎาคม 2564
   MOU บต.31 ยื่นขอรับอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว กรณีผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศเป็นยื่นคำขอ
   MOU บต.33 ยื่นขอรับอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอ
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU เมียนมา
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ลาว
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU กัมพูชา
   บต.50 อ.1 ต่อใบอนุญาตทำงาน มติครม. 20 ส.ค. 62 และ 4 ส.ค. 63
   บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   บต.54 แบบแจ้งไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน สำหรับนายจ้าง
   บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   บต.52 แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงาน
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   บต.30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศเข้าใจ
   สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติลาว
   สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติกัมพูชา
   บต.27 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1

 1 2 >