ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2561 New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนเมษายน 2561 New
รมว.แรงงาน แนะแรงงานไทยไปเกาหลีปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งใจทำงาน รู้จักออม และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด New
รมว.แรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แก่แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากไฟไหม้โรงงานที่ไต้หวัน New
ข่าวดี ! รับสมัครทดสอบภาษาและทักษะการทำงาน เพื่อไปทำงานเกาหลี 1 – 3 มิถุนายน 2561 New
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2561
กกจ.ตรวจเข้มแคดดี้ต่างด้าวลอบทำงาน
นายจ้างเฮ ! นัดหมายเข้าศูนย์ OSS ในเขตกทม. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง
ก.แรงงาน ย้ำ ! บริษัทจัดหางานฯ รับผิดชอบแรงงานไทยที่ยังไม่ได้รับคืนเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อกลับจากแอฟริกาใต้
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว12 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (หัวหน้าส่วนราชการ)
ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานขอคนต่างด้าว กำหนดวันปิดให้บริการชั่วคราว
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการทำงานของแรงงานต่างด้าวคงเหลือ
การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
บริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จก. เปิดรับสมัครพนักงาน
ประชาสัมพันธ์การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว
เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น IM Japan ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท VYV Wellness Restreat Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา
 1 2 >