ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มี PASSPORT และ VISA
ขั้นตอนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ประชาสัมพันธ์นายจ้าง แรงงานสัญชาติลาว ดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name list) เพื่อประกอบขอมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับใหม่
ประชาสัมพันธ์การออกเอกสารรับรองบุคคล Certificate of Identity : CI
ประชาสัมพันธ์นายจ้างแรงงานต่างด้าว มติ ครม.5 กรกฎาคม 2565 เร่งดำเนินการช่วงที่ 2 ก่อน 15 ต.ค. 2565
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ (ทราบผลทันที)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่จะไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
รมว.เฮ้ง ควง 2 อธิบดีลงระนอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ CI ศูนย์ PIPO บริหารจัดการต่างด้าวทั้งระบบ
กระทรวงแรงงานนำเข้าแรงงานตาม MoU กลุ่มแรกเข้าไทย 1 กุมภานี้
รมว.เฮ้ง เตือนแรงงานสัญชาติเมียนมา ตามมติครม. 13 ก.ค. 64 ขอเอกสารรับรองบุคคล ณ ศูนย์ CI ภายใน 1 ส.ค. 65
รมว.แรงงาน แจงผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 65 จ้างงานเกินเป้า 40%
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ขั้นตอนการดำเนินการภายในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity CI) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจแจ้งความต้องการจ้างแรงงานบังกลาเทศ
โครงการช่วย SMEs โดนใจนายจ้าง พร้อมเปิดลงทะเบียนเฟส 2 เริ่มบัดนี้ - 20 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 1 2 3 >  Last ›