ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ยื่นบัญชีรายชื่อ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถทำงานต่อได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยต้องทำบัตรชมพู ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนว่างงาน รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด 19
ขึ้นทะเบียนหางานทำให้กับนักเรียนนักศึกษา ช่วงว่างจากการเรียน/ปิดภาคเรียน
วันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ได้ย้ายที่ทำการจากชั้น 3 ลงมาชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง (ด้านทิศตะวันตก)
ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 กันยายน 2562, 1 พฤศจิกายน 2562 และก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 4/2561
กำหนดงานอันจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.60
กำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (point System) ครั้งที่6
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Fomosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (point System) ครั้งที่6
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Smart Job Center
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับบริษัท BEA Therapy Sdn. ครั้งที่4
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2561 INFO
วารสารสถานณ์การตลาดแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
 < 1 2 3 4 5 >