รับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น IM Japan ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย

 

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น IM Japan ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย

นางเพ็ญจันทร์  บุญฮก จัดหางานจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น IM Japan ปี 2560 ครั้งที่ 4 เพศชาย ระยะฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี (36 เดือน) ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะได้รับจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และเมื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

โดยผู้สมัครฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เพศชาย สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี ในวันรับสมัคร และต้องพ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) ปวช. , ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ชม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติทางรางกาย
 4. สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่มีรอยสักตามร่างกาย
 5. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ วีซ่า “Technical Intern” หรือเคยไปฝึกงานในญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
 6. ไม่มีประวัติหรือความประพฤติเสียหาย
 7. ไม่เคยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยการแจ้งการไปทำงานด้วยตนเอง
 8. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
 9. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
 10. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8 / สด.93) หรือหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3 รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี
 8. ประวัติส่วนตัว
 9. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน /คนหางานที่ประสงค์จะไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ในประเทศญี่ปุ่นทราบ 
โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054 265052
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม -  3 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น

ดาวโหลดเอกสาร  www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/overseas_th/f2483b8aee8a6048c2339d4cde622fef.pdf