เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองส่งเสริมการมีงานทำได้ที่แบนเนอร์ดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่