กรมการจัดหางาน ขยายตลาดแรงงานพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น

 

กรมการจัดหางาน เตรียมขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวในประเทศญี่ปุ่นโดยร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือในการฝึกงานระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JITCO) จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดเป้าหมายในปี 2560 จะส่งแรงงานไทยไปทำงานตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวในประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานมีแผนขยายตลาด
ผู้ฝึกงานไทยไปทำงานประเทศญี่ปุ่น โดยในวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2559 จะนำคณะข้าราชการและสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 20 บริษัท เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะหารือกับองค์กรความร่วมมือในการฝึกงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Training Cooperation Organization : JITCO) เกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดส่งผู้ฝึกงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา และแนวทางการส่งเสริมการจ้างช่างฝีมือและผู้ฝึกงานของไทย และจัดเวทีการพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างบริษัทจัดหางานไทยกับองค์กรผู้รับผู้ฝึกงานของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรผู้รับรายใหม่ๆพิจารณารับผู้ฝึกงานจากไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ประสานความร่วมมือกับ JITCO องค์กรรับ/องค์กรส่งมาโดยตลอด เพื่อปรับปรุงระบบการฝึกงานให้ดำเนินการอย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายของไทยและของประเทศญี่ปุ่น และเมื่อผู้ฝึกงานกลับประเทศไทยจะมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากผู้ผ่านฝึกงานดังกล่าวได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ซึ่งประเทศไทยได้ส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม) จำนวนทั้งสิ้น 9,079 คน เป็นการจัดส่งโดยกรมการจัดหางาน จำนวน 1,587 คน บริษัทจัดหางาน 7,484 คน
นอกจากนี้กรมการจัดหางานยังมีแผนเจรจาขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานในตำแหน่งพ่อครัว
แม่ครัวอีกด้วย เนื่องจากช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2559) มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวในประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด ซึ่งในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณ 500 คน และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท และการเจรจาในครั้งนี้จะประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจ้างงานในตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวมากขึ้นพร้อมหารือ ถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรผู้รับให้นายจ้างที่ต้องการลูกจ้างในตำแหน่งงานพ่อครัวแม่ครัวให้กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งโดยในปี 2560 มีเป้าหมายจัดส่งพ่อครัวแม่ครัวไทยไปทำงานในประเทศต่างๆ จำนวน 4,000 คน คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท