tel โทรศัพท์ : 054-265049,51-52 email doelampang@hotmail.com

เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ