วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (Save Zone, No New Face) "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ..1386