​สถานการณ์การว่างงาน ปี 59 ยังอยู่ในภาวะปกติ

 


กรมการจัดหางาน แจงสถานการณ์การว่างงานปี 2559 อยู่ในสภาวะปกติ พบอัตราการว่างงาน 1% เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตราการว่างงาน 0.9% แต่อัตราการว่างงานในเดือนพฤศจิกายน 2559 ลดลงจากเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราการกลับเข้าสู่การมีงานทำ/จ้างงานในปี 2559 (มกราคม-พฤษภาคม) สูงกว่าปี 2558 จำนวน 4%


นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากข้อมูลภาวะการมีงานทำของประชากรปี 2559 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเดือนมกราคม-ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้ว่างงาน จำนวน 3.86 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1% เพิ่มขึ้นจากปี2558 ที่มีอัตราการว่างงาน 0.9% ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกำลังแรงงานโดยพบว่าอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานในรอบ 5 ปี (2555-2559) ที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปไม่หางานทำ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบการศึกษายาวนานขึ้น ประกอบกับเป็นสังคมผู้สูงอายุจำนวนมากซึ่งไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน ดังนั้นจึงทำให้กำลังแรงงานโดยรวมลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาจะพบว่ามีอัตราการว่างงานลดลง จาก 1.2% เป็น 1% ในส่วนของอัตราการมีงานทำปี 2559 (มกราคม-ตุลาคม 2559) คิดเป็น 98.4% ขณะที่ปี 2558 มีจำนวน 98.7% ซึ่งต่างกันเพียง 0.3% แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานยังคงใกล้เคียงกับปี 2558 ขณะเดียวกันอัตราการกลับเข้าสู่การมีงานทำในปี2559 (มกราคม-พฤษภาคม 2559) พบว่ามีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง/ลาออกจากงาน จำนวน 298,248 คน สามารถกลับเข้าสู่การมีงานทำ/จ้างงานได้ 185,321 คน หรือคิดเป็น 62% สูงกว่าปี 2558 จำนวน 4% ที่มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน จำนวน 639,183 คน สามารถกลับเข้าสู่การจ้างงานได้ 374,754 คน หรือคิดเป็น 58%


นายวิวัฒน์ฯ กล่าวต่อว่า ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน จำนวน 32,728 อัตรา มีผู้สมัครงาน จำนวน 34,776 คน และสามารถบรรจุงานได้ จำนวน 20,149 คน โดยตำแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.แรงงานทั่วไป 2.แรงงานด้านการผลิต 3.พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้า 4.พนักงานธุรการ และ5.พนักงานขับรถยนต์ ซึ่งแสดงว่ายังมีตำแหน่งงานว่างรองรับและสามารถบรรจุงานได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694