แบบฟอร์มและดอกสารในการยื่นคำขอรับในอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

 

แบบฟอร์มและดอกสารในการยื่นคำขอรับในอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
www.doe.go.th/lampang
คลิกเมนูดาวโหลด เลือกสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว