โครงการช่วย SMEs โดนใจนายจ้าง พร้อมเปิดลงทะเบียนเฟส 2 เริ่มบัดนี้ - 20 ธ.ค. 64

 

โครงการช่วย SMEs โดนใจนายจ้าง พร้อมเปิดลงทะเบียนเฟส 2 เริ่มบัดนี้ - 20 ธ.ค. 64

ผู้ประกอบการแห่ชื่นชมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รมว.เฮ้ง เดินหน้าเปิดลงทะเบียนระยะที่ 2 รัฐเตรียมอุดหนุน 3,000 บาท ต่อหัวลูกจ้างต่อเดือน นาน 2 เดือน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปิดลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64 สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนธ.ค. 64 และเดือนม.ค. 65 โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรก ทั้งย้ำว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้นายจ้าง จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี ซึ่งหากนายจ้างส่งเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 23 พ.ย. – 20 ธ.ค. 64 จะได้รับเงินอุดหนุนวันที่ 30 ธ.ค. 64

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยธุรกิจ SMEs อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดที่สถานประกอบการขนาดเล็ก – กลางได้รับผลกระทบอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายช่วยอุดหนุนเงินค่าจ้างแก่ SMEs ผ่านโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ซึ่งหลังจากเปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน ได้รับความสนใจ และได้รับการชื่นชมจากนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมาก เพราะประโยชน์เกิดกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง ช่วยให้สถานประกอบการเกิดสภาพคล่อง ทั้งยังช่วยรักษาระดับการจ้างงานให้แก่ลูกจ้างคนไทย โดยมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึง 223,838 ราย เป็นกิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้างไม่เกิน 50 คน) จำนวน 210,631 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1,839,868 คน และเป็นกิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 50 - 200 คน) จำนวน 13,207 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1,228,284 คน คิดเป็นเม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงการ จำนวน 27,613,368,000 บาท อย่างไรก็ดีหากเทียบจากเป้าหมาย ยังมีสถานประกอบการ 170,865 ราย ที่จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 964,796 คน (ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 16 ต.ค. 64) ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการ ครม.จึงเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนระยะที่ 2 เพื่อให้ SMEs ได้รับสิทธิทั่วถึง ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 20 ธ.ค. 64 ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
“นอกจากการเปิดลงทะเบียนฯ รอบที่ 2 แล้ว ครม.ยังเห็นชอบให้นายจ้างที่ลงทะเบียนร่วมโครงการในระยะที่ 1 (ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 พ.ย. 64) และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 64 ได้รับเงินอุดหนุน ครบ 3 งวดด้วย ซึ่งช่วยแก้ปัญหาให้นายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯหลังวันที่ 15 พ.ย. 64 และนำส่งข้อมูลเงินสมทบงวดเดือนต.ค. 64 หลังวันที่ 15 พ.ย. 64 หรือไม่ได้นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งนายจ้างที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 พ.ย. 64 แต่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรหัสผู้ใช้งานระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทำให้นำส่งข้อมูลเงินสมทบงวดเดือนต.ค. 64 ผ่านระบบ e-Service ไม่ทันภายในวันที่ 15 พ.ย. 64 สามารถรับเงินอุดหนุนในเดือนแรกได้ (พ.ย. 64)” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว