ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจแจ้งความต้องการจ้างแรงงานบังกลาเทศ

 
เรื่อง  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจแจ้งความต้องการจ้างแรงงานบังกลาเทศ
เรียน นายจ้าง/สถานประกอบการ 

   สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ตอบแบบสำรวจ แจ้งความต้องการจ้างแรงงานบังกลาเทศ เพื่อประกอบการประชุมหารือทวิภาคี (ฺBilateral consultation) ไทย-บังกลาเทศ ในการนำส่งแรรงานบังกลาเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทย ตามแบบฟอร์ม  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3FQ-YeHv-urMpndMQB3yi1GCr5WLzrflihBO-D_aqh537Hg/viewform หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้