แนวปฏิบัติในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU

 

แนวปฏิบัติในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 


https://drive.google.com/file/d/15S6QY4i-YXLsBchR0PM-resekU_qUWYu/view