ขั้นตอนการดำเนินการภายในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity CI) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

 

ขั้นตอนการดำเนินการภายในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity CI) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564