ประชาสัมพันธ์นายจ้าง แรงงานสัญชาติลาว ดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name list) เพื่อประกอบขอมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับใหม่