ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มี PASSPORT และ VISA