รายการ ประเภท
ร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณการพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว (ครั้งที่2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมหน่วยให้บริการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อส่งน้ำอาคารกรมการจัดหางาน จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล (One Stop Service) แห่งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล (One Stop Service) แห่งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล (One Stop Service) แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) แห่งที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเดินสายสัญญาณโทรทัศน์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเคมีแห้งดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงาน แบบ E-Work Permit (แบบ บต.6 ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แบบเอนกประสงค์) จำนวน 250,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือคนงานไทยกลับจากแอฟริกาใต้ให้ได้รับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 46 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานและป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการตู้งาน (Job Box) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›