tel โทรศัพท์ : 054-265049,51-52 email doelampang@hotmail.com

 รายการ
จต.2 เลขที่ /00026 ตำแหน่งกรรมกร (40คน)
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
รายงานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม 20 (G20) ประจำปี 2562 ของไทยในฐานะประธานอาเซียน
ประกาศ คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่าน องค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่1 เพศหญิง
ขอแจ้งเวียนคำสั่งกระทรวงแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ข้อควรรู้ สำหรับนายจ้างแรงงานต่างด้าว ในการแจ้งเข้า-แจ้งออกลูกจ้างต่างด้าว
การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๔๙/๒๕๖๑ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
การให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญแก่หน่วยงานภาครัฐของไทย ภายใต้โครงการ World Friend Korea (WFK)
การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น