ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแจ้งให้สิทธิและขอรับสิทธิคนพิการ

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวภคอร พิมพ์กลาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแจ้งให้สิทธิและขอรับสิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ โดยวิธี การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ นายจ้างที่ให้สิทธิ จำนวน 1 แห่ง คนพิการที่รับสิทธิ จำนวน 1 ราย ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง