รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

 

  วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง ตำแหน่งเกษตรกรในไร่องุ่น บริษัท THORNHILL HORTICULTURAL CONTRACTING LIMITED ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นคนหางานในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 4 คน พร้อมทั้งอบรมคนหางานไปทำงานต่างประเทศ   โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้ชีวิตและการดูแลตนเองในต่างประเทศ ณ ศูนย์อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง