ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแจ้งสิทธิและขอรับสิทธิคนพิการตามมาตรา 35

 

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวภคอร พิมพ์กลาง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแจ้งสิทธิและขอรับสิทธิคนพิการตามมาตรา 35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยวิธีการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการนายจ้างที่ให้สิทธิ จำนวน 8 แห่ง คนพิการที่รับสิทธิ จำนวน 12 ราย พื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง