วิทยากรบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเข้าสู่สถานประกอบการ

 

       วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ วางเชิง ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเข้าสู่สถานประกอบการ การลงทะเบียนเพื่อหางานทำผ่านแพลตฟอร์ม“ไทยมีงานทำ”ตำแหน่งงานว่างและประชาสัมพันธ์ โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) จำนวน 497 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง