โครงการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา

 

โครงการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา