โครงการขยายโอกาสเพื่องานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ

 

โครงการขยายโอกาสเพื่องานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ "การทอผ้าด้วยเส้นใยสัปปะรดลายเกล็ดเต่า" วันที่ 20-21 มกราคม 2565 ณ บ้านไหล่หินตะวันตก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง