โครงการเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน #กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ การฝึกอาชีพ #การแปรรูปสมุนไพร ต้านภัยโควิด


โครงการเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน
กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้  "การฝึกอาชีพ การแปรรูปสมุนไพร ต้านภัยโควิด"
ณ ไร่เยาวรัตน์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง กรมการจัดหางาน