เพิ่มศักยภาพแรงงานไทยกับโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา


โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เป็นโครงการที่กรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับสถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้มีงานทำในสถานประกอบการ ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา ช่วยให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และมีรายได้ระหว่างเรียนโดยการฝึกอาชีพหรือทำงานในสถานประกอบการเพื่อได้รับเบี้ยเลี้ยง/ค่าจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ จากสถานประกอบการ

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง

โทร.. 054-265049