สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 – 5 จำนวน 69 คน โรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายสถานการณ์ด้านแรงงาน เส้นทางการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ ตอบปัญหาทางอาชีพ และทดสอบความพร้อมทางอาชีพพร้อมแปลผล