นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหัวหน้าส่วน

 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน กิจกรรม Kick off วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันโรคในกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน