นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน  จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน ลงพื้นที่สำรวจสถานะของตู้งาน (job box) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ เพื่อตรวจสอบการใช้งานว่าปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ (ขาดเพียงสัญญาณอินเตอร์เน็ต) หรือมีความชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ตู้งาน พบว่า สามารถใช้งานได้ปกติ ขาดเพียงสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 4 ตู้งานและชำรุด จำนวน 1 ตู้งาน