นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน  จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ ในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) จำนวน 12 แห่ง มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 แห่ง รอการพิจารณา จำนวน 7 แห่ง ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 แห่ง