นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการ

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ การพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน