นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรชี้แจงโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่   โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) ในการประชุมชี้แจงให้ความรู้ประกันสังคมแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 3B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน  มีนายจ้าง และผู้แทนสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 60 คน